ศาลจังหวัดสิงห์บุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสิงห์บุรี : Singburi Provincial Court

หน้งสือเชิญไกล่เกลี่ย หนังสือมอบอำนาจ และแผนที่การเดินทางมาศาล (กยศ.2559)


หนังสือเชิญไกล่เกลี่ย           ศาลจังหวัดสิงห์บุรีได้นำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ควบคู่กับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลเพื่อให้คู่ความสามารถยุติข้อพิพาทด้วยความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ไม่มีค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญท่านมา
ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ตามวันและเวลานัดที่ระบุไว้ในหมายเรียก  ประโยชน์จากการไกล่เกลี่ยเจรจาตกลงผ่อนชำระหนี้           1.เนื่องจากในวันนัดสืบพยานโจทก์คดีมีจำนวนมาก หากท่านมาไกล่เกลี่ยเจรจาตกลงผ่อนชำระหนี้และ
ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ จะทำให้คดีเสร็จไปโดยรวดเร็ว           2.ในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ท่านจะได้รับสิทธิ ดังต่อไปนี้                    2.1 ผ่อนชำระหนี้เป็นเวลา 9 ปี ตามอัตรารายเดือน ซึ่งทนายความ กยศ. จะแจ้งให้ทราบในวัน
ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ                    2.2 ดอกเบี้ยคงเหลือในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ของต้นเงินค้างชำระ                    2.3 อัตราค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความ ศาลอาจพิจารณาให้ตกเป็นพับ คำแนะนำในการมาศาลเพื่อไกล่เกลี่ยเจรจาตกลงผ่อนชำระหนี้                 สิ่งที่ต้องนำมาศาลในวันนัดไกล่เกลี่ย คือ หมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง กรณีจำเลยมีหลายคน ทุกคนต้องมาศาล ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน มาศาลด้วย กรณีจำเลยไม่สามารถมาศาลได้ ให้มอบอำนาจให้จำเลยคนอื่นในคดี หรือบุคคลอื่นมาแทน โดย           - ทำหนังสือมอบอำนาจ (ฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้แนบท้ายมาพร้อมนี้แล้ว) กรอกข้อความให้ชัดเจน
เช่น มอบอำนาจให้ นาย/นาง/นางสาว....................................มาทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลจังหวัดสิงห์บุรี คดีหมายเลขดำที่ ผบ............./2559 ระหว่าง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โจทก์  นาย/นาง/นางสาว............................จำเลย           - ผู้มอบอำนาจ ลงลายมือชื่อที่ช่องผู้รับมอบอำนาจ           - ผู้รับมอบอำนาจ ลงลายมือชื่อที่ช่องผู้รับมอบอำนาจ           - พยานลงลายมือชื่อช่องพยาน 2 คน (อายุเกิน 20 ปี)           - ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เสร็จแล้วลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง           - หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ จำนวน 10 บาท     หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประจำศาลจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-507261 หรือติดต่อ ทนายความ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด (หน่วยประสานงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) โทรศัพท์ 097-1919596   หมายเหตุ หากศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยแพ้คดี จำเลยอาจถูกยึดทรัพย์ หรือบังคับคดีตามกฎหมาย หากจำเลย
มาทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์แล้วผิดนัด อาจถูกยึดทรัพย์ หรือบังคับคดีตามกฎหมาย


เอกสารแนบ